:: Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum ::

 
 
 

:: Laczkó Dezső ::

Lista

Találatok: 212 db (Teljes adatbázis)

Laczkó Dezső személye, életének helyszínei

Fotók Laczkó Dezsőről

001.  Laczkó Dezső
002.  Laczkó Dezső
003.  Laczkó Dezső
004.  Laczkó Dezső
018.  Veszprémi piarista diákok 50 éves találkozója, köztük ül L. D. is. (1924. júl. 8.)
019.  L. D. egyetemista csoporttal a múzeum előtt (1920/1930-as évek fordulója)
081.  Laczkó Dezső és munkatársa, Rhé Gyula

Helyszínek

Trencsén

005.  Trencsén, a szülőváros (1917)

Nyitra

006.  Nyitra, a teológiai tanulmányok helyszíne (1910 körül)

Veszprém

007.  A veszprémi vár délkelet felől. Középen a piarista gimnázium épülete (1910 körül)
008.  A piarista templom és rendház északnyugat felől (1920)
009.  A piarista gimnázium, rendház és templom D-felől (1930-as évek)
010.  A piarista gimnázium, rendház és templom D-felől (1980-as évek)
011.  A piarista templom bejárata, felette az építés dátuma és a rend jelvénye
020.  Piarista diákok a múzeum előtt (1928)

Kinevezési okmányok

012.  A Balatoni Szövetség gratulációja a házfőnöki és gimnáziumigazgatói kinevezéshez (1912. júl. 15.)
013.  Veszprém város polgármesterének határozata L. D. gimnáziumigazgatóvá való kinevezéséről (1912. aug. 10.)
014.  L. D. válasza a polgármesternek gimnáziumigazgatóvá való kinevezése ügyében (1912. okt. 20.)
015.  Br. Hornig Károly megyéspüspök kinevezi L. D.-t püspöki szentszéki ülnökké (1912. nov. 4.)
016.  L. D. köszönőlevele Hornig püspöknek szentszéki ülnökké való kinevezése alkalmából
017.  L. D. királyi tankerületi főigazgatói kinevezése (1925. máj. 15.)
052.  Veszprém vármegye törvényhatósága L. D.-t múzeumigazgatónak választja (1903. máj. 4.)

Laczkó Dezső a geológus

Neves geológus barátok

021.  Lóczy Lajos geológus, egyetemi tanár
022.  Friedrich Frech német geológus, felesége és Lóczy Lajos családja (1903)
023.  Dr. Arthaber bécsi geológus Lóczy Lajossal badacsonyi kiránduláson (1902)
038.  L. D. Cholnoky Jenő földrajztudóssal (1920-as évek)
039.  L. D. a Cholnoky házaspárral és Pál Elemérrel a múzeumban (1930 körül)
051.  A Balaton-kutatásban résztvevő geológusok Lóczy Lajos csopaki villájában 1910 körül. Balról jobbra: dr. Semsey Andor, dr. Wahnschaffe Felix, dr. Papp Károly, dr. Freudenberg Wilhelm, dr. Cholnoky Jenő, dr. Havas Rezső, dr. Schmidt Sándor, dr. Beyschlag Fr

Levelek, jegyzetek

024.  Dalosfüzet német geológusoktól, (1902)
025.  A füzet hátoldala Ammonites rajzával
026.  Laczkó Dezső rajza, részlet egyik jegyzetfüzetéből (1896–1898)
027_1.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
027_2.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
028_1.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
028_2.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
028_3.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
028_4.  Otto Jaekel német geológus levelei (1901)
029.  Heinrich Taeger német geológus levele (1919)
034.  Ifj. Lóczy Lajos névjegye
035.  Távirat id. Lóczy Lajos halálhírével (1920)
036.  Távirat a síremlék avatásáról (1920)

A kavicsfogú álteknőssel kapcsolatos dokumentumok

030.  Lóczy Lajos levele az álteknőspáncél újbóli preparálásáról (1917)
031.  A Placochelys placodonta csontváza
032.  Az álteknős rekonstrukciós rajza
033.  A Jeruzsálem-hegyi kőbánya

Geológiai munkák

037.  Geológiai szelvény, L. D. rajza (Gelemér-puszta, 1929)
040.  A bakonyi földrengéssel kapcsolatos iratok
041.  A bakonyi földrengéssel kapcsolatos iratok
042.  A bakonyi földrengéssel kapcsolatos iratok
043.  A bakonyi földrengéssel kapcsolatos iratok
044.  Feladóvevény, tiroli kövületek vételára (1902)
045.  Veszprém vízellátásával kapcsolatos iratok
046.  Veszprém vízellátásával kapcsolatos iratok
047.  Veszprém városa felkéri L. D-t márgából vett minta megvizsgálására (1920. júl. 3.)
048.  Veszprémi cement anyagvizsgálatával kapcsolatos iratok
049.  Veszprémi cement anyagvizsgálatával kapcsolatos iratok
050.  Természeti viszonyok és az emberi ősművelődés. L. D. kézirata

Laczkó Dezső a múzeumigazgató

A múzeumszervezéssel kapcsolatos iratok

Jegyzetek

053.  L. D. bejegyzése a naplójába az igazgatói posztra való felkérésről (1903. márc. 19.)

Levelek

054_1.  Récsey Viktor (tudós bencés, régész, könyvtáros) levele báró Hornig Károly püspökhöz egy óra és könyvek megvételre ajánlásával
054_2.  Récsey Viktor (tudós bencés, régész, könyvtáros) levele báró Hornig Károly püspökhöz egy óra és könyvek megvételre ajánlásával
055.  Hornig püspök feljegyzése a múzeumnak továbbított levél hátoldalán Laczkó Dezsőhöz: Tdő Laczkó Tanár Urhoz Az órához tisztelettel mellékelem Récsey urnak e levelét, melyből amannak provenentiaja kiderül. Az ugyanitt említett két könyvből persze nem eszik
060_1.  Wosinsky Mór levele
060_2.  Wosinsky Mór levele
060_3.  Wosinsky Mór levele
060_4.  Wosinsky Mór levele
061.  Szakkönyv kölcsönzése ügyében levél a szekszárdi múzeumtól
063.  Távirat a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége kiküldötteinek érkezéséről
089.  Alispáni körlevél a megye monográfiájának ügyében. (A monográfia végül nem készült el, bár L. D. elkészítette a geológiai részt.)

A gyűjtemények keletkezésére vonatkozó iratok

056_1.  Veszprém város által a múzeumnak adományozott régiségek jegyzéke
056_2.  Veszprém város által a múzeumnak adományozott régiségek jegyzéke
057_1.  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által a múzeumnak átadott színes nyomatok jegyzéke
057_2.  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által a múzeumnak átadott színes nyomatok jegyzéke
058.  Az Országos Képtár által a múzeumnak átadott képek jegyzéke
059.  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége jóváhagyja az 1903. évi államsegély felhasználását
064.  Elismervény Bauer Károlytól származó adomány befizetéséről (1908)
065.  Az adomány eredeti borítékja
094.  Köszönőlevél (formanyomtatvány) a múzeumnak ajándékozott műtárgyról
095.  A Veszprémvármegyei Népoktatás 1925. évi száma: kérelem a tankerületi tanítókhoz a múzeum gyarapítására

Néprajzi és ősrégészeti tanfolyam

090.  Igazolás arról, hogy L. D. elvégezte a néprajzi és ősrégészeti szaktanfolyamot.
091.  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége első néprajzi és ősrégészeti tanfolyamának terve
092.  Laczkó Dezső tanfolyami jegyzetei
093.  Laczkó Dezső tanfolyami jegyzetei

A múzeumépítés dokumentumai

062.  Kimutatás a veszprémi múzeumépület építésére 1907-ben és 1908-ban tett adományokról
066.  A Zirczvidéki Takarékpénztár adománya a múzeumépület építésére
067.  Medgyaszay István építész tervrajza (1909)

Az épület avatásának fotói

068.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)
069.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)
070.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)
071.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)
072.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)
073.  A múzeumépület ünnepélyes felavatása (1925. máj. 24.)

A múzeum régi kiállításának fotói

075.  A múzeum régi kiállítása
076.  A múzeum régi kiállítása
077.  A múzeum régi kiállítása

Jegyzetek

074.  Újságcikk a múzeum megnyitásáról (Nép, 1925. május 26.)
080.  A Veszprémvármegyei Múzeum és Könyvtár bútorzata és felszerelése című leltárkönyv első oldala

Igazolványok a román megszállás idejéből

078.  Igazolvány a román megszállás idejéből a múzeumigazgató számára szabad mozgásra (1919)
079.  Igazolvány a román megszállás idejéből a múzeumigazgató számára szabad mozgásra (1919)

Laczkó Dezső a régész

Régészeti gyűjtőmunka

082.  Alispáni körrendelet régészeti tárgyak bejelentéséről a létesítendő megyei múzeum számára.
083.  A Kérdőpontok átadásáról szóló alispáni levél Laczkó Dezsőhöz címezve.
084.  Laczkó Dezső naplóbejegyzése római kori sír feltárásáról Tótvázsonyban (1903) rajzzal.

Feltárások és leletek

085.  A tótvázsonyi római kori sír leletei.
086.  A Benedek-hegyen feltárt kripta alaprajza.
087.  Laczkó Dezső rajza a Benedek-hegyen állt és elbontott kriptáról.
088.  A Benedek-hegy fotója a kripta lebontása előtt.
096.  Gaál István (geológus, paleontológus) levele a Nemzeti Múzeumnak a ságvári ásatásba való bekapcsolódásáról
097.  Gaál István levele a ságvári leletek ügyében
098.  Hillebrand Jenő (neves régész, antropológus) távirata a ságvári ásatásra érkezéséről
099.  Újsághír a ságvári ásatásról (Magyarország, 1930)
100.  L. D. kimutatása a ságvári ásatás költségeiről
101.  Gaál István és Hillebrand Jenő levele az ásatás megkezdéséről
102_1.  Leletbejelentés (1923)
102_2.  Leletbejelentés (1923)

Laczkó Dezső a muzeológus

Kortárs történeti anyag gyűjtése

103.  A Veszprémvármegye című lap írása az első városi közkönyvtárról L. D. tollából (1926)
104.  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének felhívása háborúra vonatkozó anyag gyűjtésére (1914)
105.  Választási felhívás.
106.  Horthy Miklós kiáltvány (1919)
107.  A Keresztény Nemzeti Párt felhívása (1914)
108.  Választási felhívás
109.  Bethlen István kiáltványa (1920-as évek)
110.  Babos Dezső piarista osztályfőnök (1884–1970) a veszprémi piarista főgimnázium VIII. osztályának hét katonának besorozott diákjával a püspöki palota előtt (1915)
111.  A megszálló román csapatok parancsnokának 1. sz. parancsa (1919)

Laczkó Dezső mint művészetpártoló

Csikász Imrével kapcsolatos dokumentumok

112.  Csikász Imre szobrászművész
113.  Csikász Imre menyasszonyával, Turner Laurával
114.  Csikász Imre levele Laczkó Dezsőhöz.
115.  Csikász Imre levele Laczkó Dezsőhöz.
116_1.  Csikász Imre levele Laczkó Dezsőhöz.
116_2.  Csikász Imre levele Laczkó Dezsőhöz.
116_3.  Csikász Imre levele Laczkó Dezsőhöz.
117.  Csikász Imre szanatóriumból írt utolsó levelének borítékja rajta L. D. kézírásával + jan. 23. 1914.
118.  Csikász Imre római műterme.
119_1.  Római képeslap Csikász Imrétől.
119_2.  Római képeslap Csikász Imrétől.
120.  Meghívó a Csikász által készített Bacsányi-emléktábla avatására.
121.  A Batsányi-emléktábla Veszprémben.
122.  Koller Sándor alispán köszönőlevele Csikász Imrének az Ülő lány szobor másodpéldányának adományozásáért.
123_1.  Dr. Ribó Zoltán művészeti kritikus levele Laczkó Dezsőhöz, melyben adatokat kér Csikász Imre életrajzának összeállításához.
123_2.  Dr. Ribó Zoltán művészeti kritikus levele Laczkó Dezsőhöz, melyben adatokat kér Csikász Imre életrajzának összeállításához.
124_1.  L. D. válasza Ribó Zoltánnak Csikász Imre életére vonatkozó adatokkal.
124_2.  L. D. válasza Ribó Zoltánnak Csikász Imre életére vonatkozó adatokkal.
124_3.  L. D. válasza Ribó Zoltánnak Csikász Imre életére vonatkozó adatokkal.
124_4.  L. D. válasza Ribó Zoltánnak Csikász Imre életére vonatkozó adatokkal.
125.  Laczkó Dezső feljegyzése Csikász Imre iskolai érdemjegyeiről – „Ezek közlése nem kívánatos”.
126.  L. D. levele Csikász Istvánhoz (Imre testvéréhez), értesíti az életrajz megjelenéséről.
127.  Meghívó a Csikász-emléktábla avatására.
128.  Az emléktábla avatása.
129.  A Csikász-emléktábla a szülőház falán.
130.  Csikász Imre szülőháza.
131.  Csikász-szoba a múzeumban L. D. idejében.

Támogatást kérő levelek művészektől

132_1.  Rajki István szobrász támogatást kérő levele.
132_2.  Rajki István szobrász támogatást kérő levele.
132_3.  Rajki István szobrász támogatást kérő levele.
132_4.  Rajki István szobrász támogatást kérő levele.
133.  Rajki István szobrász támogatást kérő levele.
134.  Gerstner Ödön levele, melyben megköszöni a küldött támogatást (1914).
135.  Gerstner Ödön festőművész munkáit ajánlja a múzeumnak (1931).

Laczkó Dezső közéleti tevékenysége

Emlékművekkel kapcsolatos tevékenység

136.  A veszprémi m. kir. 31. honvéd gyalogezred emlékművének emelése ügyében Laczkó Dezsőt a művészeti bizottság tagjává választják (1916)
137.  L. D. válasza a felkérésre adomány felajánlásával
138.  Endrődi Sándor síremléke ügyében alakult 100-as bizottság felhívása (1923)
139.  Elismervény adomány befizetéséről

Társulati tagságok dokumentumai

140.  Értesítés arról, hogy a Magyar Turista Egyesület Bakonyi Osztálya alapító tagjainak sorába veszi (1932)
141.  A Magyar Nemzeti Szövetség pártoló tagjai közé iktatja L. D.-t (1930)
142.  A Veszprémi Dalegyesület pártoló tagjává választják (1930)
143.  A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség ezüstérem adományozási okmánya (1911)
144.  Meghívó a Magyarhoni Földtani Társulat előadására (1897)
145.  A Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagságáról szóló díszes okmány (1897)
146.  Felkérés a Dunántúli Dalosszövetség dalünnepélyének védnökségére (1913)
147.  Értesítés az Országos Nemzeti Szövetség választmányi tagságáról (1922)
148.  Értesítés a Királyi Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagságáról (1928)
149.  Értesítés az Országos Magyar Régészeti Társulat tiszteletbeli tagságáról (1929)
150.  Az Országos Magyar Régészeti Társulat tiszteletbeli tagságának okmánya (1929)
151.  Értesítés a Veszprémvármegyei Múzeumegylet választmányi tágságáról (1903)

Kaukázusi tanulmányút

Napló

152.  Laczkó Dezső kaukázusi naplójának bevezetője
153.  Részlet Laczkó Dezső kaukázusi naplójából.
154.  Részlet Laczkó Dezső kaukázusi naplójából.
155.  Részlet Laczkó Dezső kaukázusi naplójából.
156.  Részlet Laczkó Dezső kaukázusi naplójából.

Fotók a kaukázusi útról

157.  Déchy Mór, az expedíció vezetője.
158.  Az expedíció sátortábora a Kaukázusban (1902)
159.  Pihenő Kozbek vasútállomáson. A baloldali Laczkó Dezső.

Útlevél

160_1.  Laczkó Dezső útlevele.
160_2.  Laczkó Dezső útlevele.
160_3.  Laczkó Dezső útlevele.
160_4.  Laczkó Dezső útlevele.
160_5.  Laczkó Dezső útlevele.
160_6.  Laczkó Dezső útlevele.
160_7.  Laczkó Dezső útlevele.

Levelek

161_1.  Papp Károly geológus levele, tájékoztatás az utazásra való felkészülésről.
161_2.  Papp Károly geológus levele, tájékoztatás az utazásra való felkészülésről.
162.  Schafarzik Ferenc geológus levele, melyben jelzi, hogy nem tudják elolvasni L. D. kéziratos jegyzetét (1906).
163.  Schafarzik levelének hátoldalán L. D. feljegyzése.

Laczkó Dezső kultusza Veszprémben

Fotók

164.  L. D. sírja a veszprémi Alsóvárosi-temetőben a régi helyén (1982 előtt)
165.  A Vámosi úti temetőbe áthelyezett sír.
166.  A sír felirata.
172.  Laczkó Dezső szobra eredeti helyén a múzeummal szemben.
173.  Laczkó Dezső szobra eredeti helyén a múzeummal szemben.
174.  Laczkó Dezső szobra eredeti helyén a múzeummal szemben.
175.  Sziklai János író beszél a szoboravatáskor.
176.  Laczkó Dezső szobra.
177.  Laczkó Dezső szobra a múzeum mellé áthelyezve.
181.  A szobor felújítása 2010-ben. A felújítást végezte Hamrik János kőfaragó.
182.  Laczkó Dezső-emlékkiállítás (1937).
183.  Laczkó-forrás Veszprémben.
184.  Meghívó, a múzeum felveszi Laczkó Dezső nevét (1990).

Dokumentumok

167.  A Laczkó Dezső Emlékbizottság fejléces borítékja
168.  Felhívás szoborállításra
169.  Felhívás szoborállításra
170.  Medgyessy Ferenc szobrászművész nyugtája a Laczkó szobor utolsó részletéről (1937).
171.  Meghívó a szoboravatásra (1937).
178.  Jelentés a szobor ledöntéséről (1951)
179.  Levelezés a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjával a szobor elhelyezéséről (1951)
180.  Levelezés a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjával a szobor elhelyezéséről (1951)
© Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 2012.
© Bárdossy Pál :: :: FREE CSS & XHTML template by kosan - www.arth2o.hu